Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Rąbino

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Dorota Wielgosz

Dorota Wielgosz

Radny

Okręg: nr 6, zdobyte głosy: 42, przynależność: brak

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-04-03 12:09:45 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr VI z dnia 26.02.2019 r. VII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-03 12:29:23 Głosowanie za przyjęciem porządku obrad VII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-03 12:49:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino VII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-03 12:53:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-03 13:01:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 VII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-03 13:09:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rąbino porozumienia międzygminnego w sprawie przyjęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych VII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-03 13:14:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Rąbino VII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-03 13:17:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Rąbinie VII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-03 12:27:59 Głosowanie nad uchwałą w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2019 VII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-03 12:24:43 Głosowanie nad wycofaniem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych VII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-03 13:27:50 Głosowanie nad uchwałą w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2019 VII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-15 10:09:06 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr VII z dnia 03 kwietnia 2019 r. VIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-15 10:12:44 Głosowanie za przyjęciem porządku obrad VIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-15 10:30:01 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2019-2027 VIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-15 10:33:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-05-08 12:08:38 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr VIII z dnia 15 kwietnia 2019 r. IX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-05-08 12:11:40 Głosowanie za przyjęciem porządku obrad IX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-05-08 14:57:08 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rąbino IX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-05-08 14:58:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Statutach sołectw w Gminie Rąbino IX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-05-08 12:14:03 Głosowanie nad przyjęciem obrad po zmianach IX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 12:07:29 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr IX z dnia 08 maja 2019 r. X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 12:09:22 Głosowanie za przyjęciem porządku obrad X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 12:56:38 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 12:58:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rąbino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 12:59:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 13:01:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej, jako doraźnej komisji Rady Gminy Rąbino X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 13:02:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2019 X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 12:13:02 Głosowanie nad zmianą porządku obrad X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-17 12:19:13 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr X z dnia 05 czerwca 2019 r. XI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-17 13:16:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino XI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-17 14:02:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2018 XI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-17 14:04:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 XI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-17 14:13:00 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok XI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-17 14:15:21 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2019 – 2027 XI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-17 12:20:17 Głosowanie za przyjęciem porządku obrad XI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-08-28 10:15:56 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XI z dnia 17 czerwca 2019 r. XII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-08-28 10:17:25 Głosowanie za przyjęciem porządku obrad XII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-08-28 11:48:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino XII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-08-28 11:50:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie XII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-08-28 11:54:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniopomorskiego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I” XII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-08-28 11:55:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego XII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-08-28 11:56:29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postepowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania XII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-09-30 12:08:45 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XII z dnia 28 sierpnia 2019 r. XIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-09-30 12:11:54 Głosowanie za przyjęciem porządku obrad XIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-09-30 12:42:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rąbino XIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-09-30 12:45:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Rąbino XIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-09-30 12:48:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Rąbino XIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-09-30 12:55:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Rąbino uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z sal świetlic wiejskich XIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-09-30 12:59:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok XIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-09-30 13:00:40 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2019-2027 XIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-09-30 12:11:10 Głosowanie nad zmianą porządku obraz XIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-12-30 09:06:15 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XV z dnia 05 grudnia 2019 r. XVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-12-30 09:28:20 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rąbino na 2020 rok XVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-12-30 09:32:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2020-2027 XVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-12-30 09:34:37 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok XVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-12-30 09:35:51 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2019-2027 XVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-12-30 09:38:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rąbino oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-12-30 09:38:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rąbino na rok 2020 XVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-12-30 09:08:09 Glosowanie nad wprowadzeniem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rąbino na rok 2020 XVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-12-30 09:08:55 Głosowanie za zatwierdzeniem zmienionego porządku obrad XVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-01-31 12:06:56 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XVI z dnia 30 grudnia 2019 r. XVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-01-31 12:41:27 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rąbino oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia,na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2020 XVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-01-31 12:44:40 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Rąbino nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu XVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-01-31 12:46:06 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 XVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-01-31 12:50:00 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia terminu wyborów pierwszej Młodzieżowej Rady Gminy Rąbino XVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-01-31 12:51:11 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rąbino na 2020 rok XVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-02-27 14:25:13 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XVII z dnia 31 stycznia 2020 r. XVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-02-27 14:45:39 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rąbino na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców XVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-02-27 15:29:25 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nielepie z oddziałami przedszkolnymi poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III XVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-05-07 Głosowanie w sprawie wycofania z porządku obrad uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nielepie z oddziałami przedszkolnymi poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III XIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-05-07 Glosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji XIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-05-07 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego XIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-05-07 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania XIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-05-07 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2020 XIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-05-07 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-05-19 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XIX z dnia 07 maja 2020 r. XX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-05-19 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nielepie z oddziałami przedszkolnymi poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III XX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r. XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rąbino na lata 2020-2027 XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyznaczenia terminu wyborów pierwszej Młodzieżowej Rady Gminy Rąbino XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2020 XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rąbino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Rąbino z dnia 27 lutego 2020 r. nr XVIII/92/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nielepie z oddziałami przedszkolnymi poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2020-2027 XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 12:12:31 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXI z dnia 30 czerwca 2020 r. XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 13:11:22 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 13:42:53 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatiwerdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2019 XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 13:43:44 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 13:49:22 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownie fotowoltaiczne -obręb Paszęcin,dz. Nr 62/3 i 63/4" XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 12:10:40 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 12:11:44 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianie XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 13:51:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-09-30 12:05:50 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXII z dnia 5 sierpnia 2020 r. XXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-09-30 12:40:24 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych XXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-09-30 12:42:10 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 XXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-09-30 12:44:13 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rąbino na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców XXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-09-30 12:46:12 Glosowanie za przyjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino XXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-09-30 12:49:52 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-09-30 12:52:08 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2020-2027 XXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:17:04 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXIII z dnia 30 września 2020 r. XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:26:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:28:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rąbino oraz nadania jej Statutu XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:30:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym, zadania własnego Gminy Rąbino dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:32:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rąbino XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:33:24 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Rąbino XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:35:55 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rąbino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:37:57 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela z Gminy Rąbino do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Świdwińskiego XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:41:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:42:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2020-2027 XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:44:11 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:14:09 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługującym radnym Rady Gminy Rąbino XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:14:52 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:16:16 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:45:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługującym radnym Rady Gminy Rąbino XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:46:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotów podróży służbowej XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-11-27 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXV z dnia 17 listopada 2020 r. XXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino
2020-11-27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji XXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino
2021-03-31 12:06:20 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXIX z dnia 17 lutego 2021 r. XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:23:21 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rąbino środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:28:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:31:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rąbino XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:34:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rąbino XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:37:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia działki nr 144/1 obręb Batyń, w miejscowości Batyń do kategorii dróg gminnych XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:40:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:42:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:43:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:45:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rąbino XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 12:07:45 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXII z dnia 8 czerwca 2021 r. XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 12:54:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 13:25:46 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2020 rok XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 13:27:39 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 12:05:08 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 12:05:45 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021 – 2027 XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 12:06:40 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 13:30:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 13:31:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021 – 2027 XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 12:35:06 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXIII z dnia 17 czerwca 2021 r. XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 12:56:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 12:57:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027 XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 12:59:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rąbino na rok szkolny 2021/2022 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 13:01:24 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rąbino XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 13:03:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 13:04:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rąbino XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 12:32:36 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 12:33:54 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-10-12 10:02:48 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXIV z dnia 23 sierpnia 2021 r. XXXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-10-12 11:21:26 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-10-12 11:22:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Rąbino XXXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-10-12 11:24:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XXXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-10-12 11:26:46 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów XXXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:09:26 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXV z dnia 12 października 2021 r. XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:41:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownie fotowoltaiczne - obręb Paszęcin, dz. Nr 62/3 i 63/4” XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:43:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2021-2023 (aktualizacja) Gmina Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-11-25 12:46:52 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:48:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:53:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:55:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz szczegółowych zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:57:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:59:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 13:00:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 13:03:21 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino na lata 2021- 2025 XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:12:47 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:13:38 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 13:06:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:12:02 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino" XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-09 12:07:09 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXVI z dnia 25 listopada 2021 r. XXXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-12-09 12:12:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:05:58 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXVIII z dnia 22 grudnia 2021 r. XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:21:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej i pracy podwórkowej XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:23:57 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rąbino do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:27:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:28:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad wypłat diet przysługujących radnym Rady Gminy Rąbino XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:28:57 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:04:00 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do ceny 1m3 usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:04:56 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za