Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Rąbino

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Małgorzata Klusek

Małgorzata Klusek

Radny

Okręg: nr 5, zdobyte głosy: 43, przynależność: brak

Status: powołany - 20.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Opieki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska stała Nr I/5/2018 członek
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji stała Nr I/5/2018 wiceprzewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-02-26 14:32:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rąbino VI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-02-26 14:36:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rąbino VI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-02-26 14:40:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składanej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej VI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-02-26 14:07:49 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr IV i V z dnia 29.01.2019 r. VI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-02-26 14:12:26 Głosowanie za przyjęciem porządku obrad VI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-15 10:09:06 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr VII z dnia 03 kwietnia 2019 r. VIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-15 10:12:44 Głosowanie za przyjęciem porządku obrad VIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-15 10:30:01 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2019-2027 VIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-04-15 10:33:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-05-08 12:08:38 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr VIII z dnia 15 kwietnia 2019 r. IX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-05-08 12:11:40 Głosowanie za przyjęciem porządku obrad IX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-05-08 14:57:08 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rąbino IX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-05-08 14:58:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Statutach sołectw w Gminie Rąbino IX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-05-08 12:14:03 Głosowanie nad przyjęciem obrad po zmianach IX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 12:07:29 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr IX z dnia 08 maja 2019 r. X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 12:09:22 Głosowanie za przyjęciem porządku obrad X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 12:56:38 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 12:58:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rąbino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 12:59:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 13:01:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej, jako doraźnej komisji Rady Gminy Rąbino X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 13:02:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2019 X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-05 12:13:02 Głosowanie nad zmianą porządku obrad X Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-17 12:19:13 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr X z dnia 05 czerwca 2019 r. XI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-17 13:16:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino XI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-17 14:02:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2018 XI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-17 14:04:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 XI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-17 14:13:00 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok XI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-17 14:15:21 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2019 – 2027 XI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2019-06-17 12:20:17 Głosowanie za przyjęciem porządku obrad XI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-05-07 Głosowanie w sprawie wycofania z porządku obrad uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nielepie z oddziałami przedszkolnymi poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III XIX Sesja Rady Gminy Rąbino
2020-05-07 Glosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji XIX Sesja Rady Gminy Rąbino
2020-05-07 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego XIX Sesja Rady Gminy Rąbino
2020-05-07 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania XIX Sesja Rady Gminy Rąbino
2020-05-07 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2020 XIX Sesja Rady Gminy Rąbino
2020-05-07 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XIX Sesja Rady Gminy Rąbino
2020-05-19 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XIX z dnia 07 maja 2020 r. XX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-05-19 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nielepie z oddziałami przedszkolnymi poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III XX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r. XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rąbino na lata 2020-2027 XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyznaczenia terminu wyborów pierwszej Młodzieżowej Rady Gminy Rąbino XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2020 XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rąbino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Rąbino z dnia 27 lutego 2020 r. nr XVIII/92/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nielepie z oddziałami przedszkolnymi poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-06-30 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2020-2027 XXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 12:12:31 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXI z dnia 30 czerwca 2020 r. XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 13:11:22 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 13:42:53 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatiwerdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2019 XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 13:43:44 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 13:49:22 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownie fotowoltaiczne -obręb Paszęcin,dz. Nr 62/3 i 63/4" XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 12:10:40 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 12:11:44 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianie XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-08-05 13:51:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-09-30 12:05:50 Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXII z dnia 5 sierpnia 2020 r. XXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-09-30 12:40:24 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych XXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-09-30 12:42:10 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 XXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-09-30 12:44:13 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rąbino na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców XXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-09-30 12:46:12 Glosowanie za przyjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino XXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-09-30 12:49:52 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-09-30 12:52:08 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2020-2027 XXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:17:04 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXIII z dnia 30 września 2020 r. XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:26:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:28:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rąbino oraz nadania jej Statutu XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:30:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym, zadania własnego Gminy Rąbino dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:32:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rąbino XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:33:24 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Rąbino XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:35:55 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rąbino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:37:57 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela z Gminy Rąbino do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Świdwińskiego XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:41:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:42:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2020-2027 XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:44:11 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:14:09 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługującym radnym Rady Gminy Rąbino XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:14:52 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:16:16 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:45:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługującym radnym Rady Gminy Rąbino XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-10-28 12:46:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotów podróży służbowej XXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2020-11-17 12:12:31 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXIV z dnia 28 października 2020 r. XXV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-11-17 12:14:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok XXV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-11-17 12:15:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 XXV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-11-17 12:19:46 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XXV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-11-17 12:21:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 XXV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-11-17 12:27:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rąbino XXV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-11-17 12:09:09 Głosowanie za przyjęciem wniosku o zdjęcie z porządku obrad pkt 2-Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego radnego XXV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-11-17 12:09:53 Głosowanie za przyjęciem wniosku o zdjęcie z porządku obrad pkt 5f - Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rąbino XXV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-11-17 12:11:28 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-11-17 12:10:40 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za I półrocze 2020 XXV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-11-27 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXV z dnia 17 listopada 2020 r. XXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-11-27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji XXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:20:21 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXVI z dnia 27 listopada 2020 r. XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:22:52 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Rąbino XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:24:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego położonego na terenie Gminy Rąbino XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:26:15 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2021-2026 XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:28:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:29:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:34:23 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rąbino i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:36:37 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:39:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rąbino XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:41:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rąbino oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2021 XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:45:08 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:10:31 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXVII z dnia 21 grudnia 2020 r. XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:38:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2021 XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:41:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027 XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:43:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:44:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rąbino XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:45:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rąbino na rok 2021 XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:46:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rąbino na 2021 rok XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:06:51 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:07:44 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rąbino XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:08:24 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rąbino XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:09:19 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:48:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:49:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rąbino XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:50:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rąbino XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:15:18 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXVIII z dnia 30 grudnia 2020 r. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:17:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:19:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Rąbino z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie oraz nadania statutu XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:22:23 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:24:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:27:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2021 XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:29:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:31:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027 XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:33:11 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiące Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Rąbino XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:34:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rąbino XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-03-31 12:06:20 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXIX z dnia 17 lutego 2021 r. XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:23:21 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rąbino środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:28:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:31:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rąbino XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:34:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rąbino XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:37:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia działki nr 144/1 obręb Batyń, w miejscowości Batyń do kategorii dróg gminnych XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:40:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:42:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:43:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:45:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rąbino XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:28:43 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXX z dnia 31 marca 2021 r. XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:46:56 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę Rąbino XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:51:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-05-20 10:53:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Rąbinie XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:58:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zgody na odstąpienie przez Wójta od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny nieruchomości XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-05-20 10:59:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 11:02:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na Uchwałę nr XXXII/155/05 Rady Gminy Rąbino z dn. 10.11.2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:29:58 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:31:34 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 11:03:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:30:35 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Połczyn - Zdrój dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 11:05:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Połczyn - Zdrój dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-08 12:03:31 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXI z dnia 20 maja 2021 r. XXXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-08 14:19:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla prac legislacyjnych dotyczących uśrednienia cen wody XXXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 12:07:45 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXII z dnia 8 czerwca 2021 r. XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 12:54:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 13:25:46 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2020 rok XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 13:27:39 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 12:05:08 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 12:05:45 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021 – 2027 XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 12:06:40 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 13:30:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 13:31:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021 – 2027 XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:09:26 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXV z dnia 12 października 2021 r. XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:41:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownie fotowoltaiczne - obręb Paszęcin, dz. Nr 62/3 i 63/4” XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:43:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2021-2023 (aktualizacja) Gmina Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-11-25 12:46:52 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:48:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:53:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:55:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz szczegółowych zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:57:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:59:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 13:00:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 13:03:21 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino na lata 2021- 2025 XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:12:47 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:13:38 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 13:06:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:12:02 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino" XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-09 12:07:09 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXVI z dnia 25 listopada 2021 r. XXXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-12-09 12:12:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:08:33 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXVII z dnia 9 grudnia 2021 r. XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:25:00 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:26:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027 XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:31:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:38:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:42:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie poparcia dla utworzenia Posterunku Policji w Rąbinie XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:45:11 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:46:56 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Połczyn-Zdrój dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:47:51 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rąbino na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:48:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rąbino na 2022 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 14:01:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 14:05:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027 XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:09:39 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad wypłat diet przysługujących radnym Rady Gminy Rąbino, XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:10:28 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:11:17 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wysokości dopłat do ceny 1m3 usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:12:22 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-03-28 12:12:24 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XL z dnia 24 lutego 2022 r. XLI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-03-28 12:26:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rąbino za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury utworzonych przez gminę za I półrocze roku budżetowego XLI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-03-28 12:29:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rąbino środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku XLI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-03-28 12:32:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-03-28 12:39:46 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rąbino XLI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-04-05 13:41:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-04-29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLIII Sesja Rady Gminy Rąbino
2022-04-29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2022 XLIII Sesja Rady Gminy Rąbino
2022-05-31 12:03:43 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLIII z dnia 29 kwietnia 2022 r. XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:03:29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:05:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027 XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:06:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rąbino XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:08:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:09:06 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 12:04:54 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 12:06:05 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:09:56 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 15:05:50 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLIV z dnia 31 maja 2022 r. XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 16:34:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:02:34 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2021 rok XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:04:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:09:01 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Połczyn. XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 15:07:57 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 15:08:56 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022 – 2027 XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 15:10:21 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 15:09:27 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej po terenie gminy Rąbino XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:11:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:12:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022 – 2027 XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:13:49 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej po terenie gminy Rąbino XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:04:04 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLVI z dnia 20 lipca 2022 r. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:43:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rąbino na rok szkolny 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:51:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:52:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:06:45 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2024 - 2026 Gmina Rąbino XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:07:26 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:26:33 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLVII z dnia 31 sierpnia 2022 r. XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:29:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia radnych do Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Gminie Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:30:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:32:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:33:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:34:38 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:38:40 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:39:45 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027 XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-10-24 12:04:05 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLVIII z dnia 27 września 2022 r. XLIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-10-24 12:31:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rąbino do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu XLIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-10-24 12:33:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rąbino do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich XLIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-10-24 12:34:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino XLIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-10-24 12:38:15 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-11-09 12:03:31 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLIX z dnia 24 października 2022 r. L Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-11-09 12:35:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego L Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-11-09 12:53:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości L Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-11-09 12:58:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 L Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-11-09 12:59:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania L Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-11-09 13:01:34 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino” L Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-11-09 13:06:51 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2024 - 2026 Gmina Rąbino L Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:05:56 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LV z dnia 28 lutego 2023 roku LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:15:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:19:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2023 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:20:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino” LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:24:08 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator Spółka Akcyjna LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:06:57 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad pkt. 8 - Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie za rok 2022 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:07:59 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:08:43 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:26:06 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-04-26 14:05:02 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LVI z dnia 28 marca 2023 roku LVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-04-26 14:46:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-04-26 14:48:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino LVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 14:03:25 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LVII z dnia 26 kwietnia 2023 roku LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:17:34 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:18:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Połczyn LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:20:55 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:21:57 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 12:04:41 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LX z dnia 10 sierpnia 2023 roku LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:04:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:10:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:12:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej w Gminie Rąbino LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:13:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na rzecz Spółki EE Liskowo Sp. z o.o. LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:14:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-10-30 12:04:00 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LXI z dnia 20 września 2023 roku LXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-10-30 12:25:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 LXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-10-30 12:27:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na terenie Gminy Rąbino w przypadku uzyskania środków zewnętrznych LXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-10-30 12:30:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 12:06:28 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LXII z dnia 30 października 2023 roku LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 13:57:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rąbino i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 14:00:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 14:08:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 14:10:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 14:11:29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 12:09:19 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej po terenie gminy Rąbino oraz po terenie gminy Świdwin i Miasta Świdwin LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 12:09:58 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 14:12:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej po terenie gminy Rąbino oraz po terenie gminy Świdwin i Miasta Świdwin LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LXIII z dnia 15 listopada 2023 roku LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rąbino na rok 2024 LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rąbino na 2024 rok LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2024 LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2024 - 2027 LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-01-11 14:06:39 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LXIV z dnia 22 grudnia 2023 roku LXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-01-11 14:19:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków LXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-01-11 14:25:26 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Rąbino na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji LXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-01-11 14:27:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino LXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-02-07 12:03:42 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LXV z dnia 11 stycznia 2024 roku LXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-02-07 12:34:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok LXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za