Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Rąbino

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Robert Dariusz Kręczkowski

Robert Dariusz Kręczkowski

Radny

Okręg: nr 14, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 25.10.2020

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu stała Nr I/5/2018 członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Nr I/5/2018 przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-12-21 12:20:21 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXVI z dnia 27 listopada 2020 r. XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:22:52 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Rąbino XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:24:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego położonego na terenie Gminy Rąbino XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino przeciw
2020-12-21 12:26:15 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2021-2026 XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:28:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:29:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:34:23 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rąbino i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:36:37 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:39:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rąbino XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:41:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rąbino oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2021 XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-21 12:45:08 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:10:31 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXVII z dnia 21 grudnia 2020 r. XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:38:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2021 XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:41:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027 XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:43:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:44:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rąbino XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:45:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rąbino na rok 2021 XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:46:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rąbino na 2021 rok XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:06:51 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:07:44 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rąbino XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:08:24 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rąbino XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:09:19 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:48:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:49:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rąbino XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2020-12-30 10:50:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rąbino XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:15:18 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXVIII z dnia 30 grudnia 2020 r. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:17:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:19:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Rąbino z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie oraz nadania statutu XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:22:23 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:24:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:27:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2021 XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:29:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:31:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027 XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:33:11 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiące Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Rąbino XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-02-17 14:34:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rąbino XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-03-31 12:06:20 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXIX z dnia 17 lutego 2021 r. XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:23:21 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rąbino środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:28:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:31:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rąbino XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:34:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rąbino XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:37:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia działki nr 144/1 obręb Batyń, w miejscowości Batyń do kategorii dróg gminnych XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:40:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:42:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:43:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-03-31 12:45:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rąbino XXX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:28:43 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXX z dnia 31 marca 2021 r. XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:46:56 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę Rąbino XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:51:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-05-20 10:53:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Rąbinie XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:58:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zgody na odstąpienie przez Wójta od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny nieruchomości XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-05-20 10:59:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-05-20 11:02:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na Uchwałę nr XXXII/155/05 Rady Gminy Rąbino z dn. 10.11.2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:29:58 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:31:34 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 11:03:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:30:35 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Połczyn - Zdrój dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 11:05:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Połczyn - Zdrój dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-08 12:03:31 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXI z dnia 20 maja 2021 r. XXXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-08 14:19:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla prac legislacyjnych dotyczących uśrednienia cen wody XXXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 12:07:45 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXII z dnia 8 czerwca 2021 r. XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 12:54:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 13:25:46 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2020 rok XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 13:27:39 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 12:05:08 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 12:05:45 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021 – 2027 XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 12:06:40 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 13:30:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-17 13:31:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021 – 2027 XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 12:35:06 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXIII z dnia 17 czerwca 2021 r. XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 12:56:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 12:57:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027 XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 12:59:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rąbino na rok szkolny 2021/2022 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 13:01:24 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rąbino XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 13:03:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 13:04:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rąbino XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 12:32:36 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-08-23 12:33:54 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-10-12 10:02:48 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXIV z dnia 23 sierpnia 2021 r. XXXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-10-12 11:21:26 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-10-12 11:22:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Rąbino XXXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-10-12 11:24:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XXXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-10-12 11:26:46 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów XXXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:09:26 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXV z dnia 12 października 2021 r. XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:41:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownie fotowoltaiczne - obręb Paszęcin, dz. Nr 62/3 i 63/4” XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:43:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2021-2023 (aktualizacja) Gmina Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-11-25 12:46:52 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-11-25 12:48:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:53:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:55:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz szczegółowych zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:57:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:59:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 13:00:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 13:03:21 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino na lata 2021- 2025 XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:12:47 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:13:38 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 13:06:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:12:02 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino" XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-09 12:07:09 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXVI z dnia 25 listopada 2021 r. XXXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-12-09 12:12:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:08:33 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXVII z dnia 9 grudnia 2021 r. XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:25:00 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:26:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027 XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:31:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:38:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:42:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie poparcia dla utworzenia Posterunku Policji w Rąbinie XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-12-22 13:45:11 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:46:56 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Połczyn-Zdrój dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:47:51 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rąbino na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:48:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rąbino na 2022 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 14:01:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 14:05:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027 XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:09:39 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad wypłat diet przysługujących radnym Rady Gminy Rąbino, XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:10:28 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:11:17 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wysokości dopłat do ceny 1m3 usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:12:22 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:05:58 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXVIII z dnia 22 grudnia 2021 r. XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:21:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej i pracy podwórkowej XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:23:57 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rąbino do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:27:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:28:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad wypłat diet przysługujących radnym Rady Gminy Rąbino XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:28:57 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:04:00 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do ceny 1m3 usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:04:56 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:05:07 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXIX z dnia 27 stycznia 2022 r. XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:20:29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:23:40 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rąbino XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:26:29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:28:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu Gminy Rąbino uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:30:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:07:13 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2021-2023 (aktualizacja) Gmina Rąbino XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:09:23 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie odmowy przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2021-2023 (aktualizacja) Gmina Rąbino XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:10:16 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:32:38 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie odmowy przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2021-2023 (aktualizacja) Gmina Rąbino XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-03-28 12:12:24 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XL z dnia 24 lutego 2022 r. XLI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-03-28 12:26:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rąbino za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury utworzonych przez gminę za I półrocze roku budżetowego XLI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-03-28 12:29:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rąbino środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku XLI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-03-28 12:32:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-03-28 12:39:46 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rąbino XLI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-04-05 13:41:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-04-29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-04-29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2022 XLIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 12:03:43 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLIII z dnia 29 kwietnia 2022 r. XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:03:29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:05:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027 XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:06:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rąbino XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:08:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:09:06 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 12:04:54 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 12:06:05 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:09:56 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 15:05:50 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLIV z dnia 31 maja 2022 r. XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 16:34:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:02:34 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2021 rok XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:04:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:09:01 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Połczyn. XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 15:07:57 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 15:08:56 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022 – 2027 XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 15:10:21 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 15:09:27 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej po terenie gminy Rąbino XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:11:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:12:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022 – 2027 XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:13:49 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej po terenie gminy Rąbino XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-07-20 10:08:26 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLV z dnia 24 czerwca 2022 r. XLVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-07-20 10:11:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-07-20 10:13:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rąbino XLVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-07-20 10:15:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XLVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-07-20 10:16:37 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Role XLVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-07-20 10:18:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na Uchwałę nr XXXV/192/2021 Rady Gminy Rąbino z dnia 12.10.2021 r. XLVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:04:04 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLVI z dnia 20 lipca 2022 r. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:43:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rąbino na rok szkolny 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:51:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:52:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:06:45 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2024 - 2026 Gmina Rąbino XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:07:26 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:26:33 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLVII z dnia 31 sierpnia 2022 r. XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:29:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia radnych do Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Gminie Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:30:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:32:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:33:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:34:38 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:38:40 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:39:45 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027 XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-10-24 12:04:05 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLVIII z dnia 27 września 2022 r. XLIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-10-24 12:31:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rąbino do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu XLIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-10-24 12:33:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rąbino do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich XLIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-10-24 12:34:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino XLIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-10-24 12:38:15 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 12:06:15 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LII z dnia 12 grudnia 2022 roku LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 12:18:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rąbino do związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej” i przyjęcia jego statutu LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 12:22:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 12:23:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027 LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 12:48:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 12:50:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rąbino na rok 2023 LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 12:51:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rąbino na 2023 rok LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 13:05:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2023 LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 13:07:01 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023 - 2027 LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:02:30 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LIV z dnia 30 stycznia 2023 roku LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:22:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:24:51 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:39:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rąbino środków stanowiących fundusz sołecki w 2024 roku LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:42:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:43:55 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 14:03:25 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LVII z dnia 26 kwietnia 2023 roku LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:17:34 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:18:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Połczyn LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:20:55 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:21:57 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:03:09 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LIX z dnia 21 czerwca 2023 roku. LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:30:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rąbino. LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:32:24 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie. LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:36:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rąbino na lata 2023 - 2027. LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:38:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Rąbino w przypadku uzyskania środków zewnętrznych. LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:42:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok. LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:04:42 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na Uchwałę nr LVI/298/2023 Rady Gminy Rąbino z dnia 28.03.2023 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino" LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:05:23 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:44:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na Uchwałę nr LVI/298/2023 Rady Gminy Rąbino z dnia 28.03.2023 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino" LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 12:04:41 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LX z dnia 10 sierpnia 2023 roku LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:04:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:10:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:12:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej w Gminie Rąbino LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:13:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na rzecz Spółki EE Liskowo Sp. z o.o. LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:14:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za