Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Rąbino

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Wiesław Wacław Stępień

Wiesław Wacław Stępień

Radny

Okręg: Wyborczy n, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 18.12.2022

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-12-29 12:06:15 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LII z dnia 12 grudnia 2022 roku LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 12:18:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rąbino do związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej” i przyjęcia jego statutu LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 12:22:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 12:23:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027 LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 12:48:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 12:50:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rąbino na rok 2023 LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 12:51:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rąbino na 2023 rok LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 13:05:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2023 LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-29 13:07:01 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023 - 2027 LIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:04:11 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LIII z dnia 29 grudnia 2022 roku LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:23:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024 LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:25:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:27:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino” LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:30:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:05:18 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:06:11 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:32:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:02:30 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LIV z dnia 30 stycznia 2023 roku LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:22:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:24:51 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:39:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rąbino środków stanowiących fundusz sołecki w 2024 roku LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:42:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:43:55 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:05:56 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LV z dnia 28 lutego 2023 roku LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:15:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:19:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2023 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:20:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino” LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:24:08 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator Spółka Akcyjna LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:06:57 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad pkt. 8 - Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie za rok 2022 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:07:59 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:08:43 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:26:06 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-04-26 14:05:02 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LVI z dnia 28 marca 2023 roku LVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-04-26 14:46:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-04-26 14:48:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino LVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 14:03:25 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LVII z dnia 26 kwietnia 2023 roku LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:17:34 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:18:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Połczyn LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:20:55 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:21:57 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 12:06:51 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LVIII z dnia 24 maja 2023 roku LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 12:58:11 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 13:29:39 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2022 LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 13:31:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 13:46:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 13:48:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023 – 2027 LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 12:08:20 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rąbino LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 12:09:11 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 13:53:01 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rąbino LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:03:09 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LIX z dnia 21 czerwca 2023 roku. LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:30:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rąbino. LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:32:24 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie. LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:36:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rąbino na lata 2023 - 2027. LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:38:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Rąbino w przypadku uzyskania środków zewnętrznych. LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:42:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok. LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:04:42 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na Uchwałę nr LVI/298/2023 Rady Gminy Rąbino z dnia 28.03.2023 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino" LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:05:23 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-08-10 10:44:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na Uchwałę nr LVI/298/2023 Rady Gminy Rąbino z dnia 28.03.2023 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino" LX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 12:04:41 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LX z dnia 10 sierpnia 2023 roku LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:04:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:10:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:12:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej w Gminie Rąbino LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:13:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na rzecz Spółki EE Liskowo Sp. z o.o. LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:14:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za