Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Rąbino

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Andrzej Józef Borowski

Andrzej Józef Borowski

Radny

Okręg: Wyborczy n, zdobyte głosy: -

Status: powołany - 10.07.2022

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Nr I/5/2018 członek
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu stała Nr I/5/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-07-20 10:08:26 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLV z dnia 24 czerwca 2022 r. XLVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-07-20 10:11:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-07-20 10:13:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rąbino XLVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-07-20 10:15:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XLVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-07-20 10:16:37 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Role XLVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-07-20 10:18:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na Uchwałę nr XXXV/192/2021 Rady Gminy Rąbino z dnia 12.10.2021 r. XLVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:04:04 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLVI z dnia 20 lipca 2022 r. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:43:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rąbino na rok szkolny 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:51:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:52:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:06:45 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2024 - 2026 Gmina Rąbino XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:07:26 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:26:33 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLVII z dnia 31 sierpnia 2022 r. XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:29:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia radnych do Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Gminie Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:30:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:32:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:33:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:34:38 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:38:40 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:39:45 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027 XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-10-24 12:04:05 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLVIII z dnia 27 września 2022 r. XLIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-10-24 12:31:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rąbino do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu XLIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-10-24 12:33:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rąbino do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich XLIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-10-24 12:34:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino XLIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-10-24 12:38:15 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-12 15:25:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę Rąbino LII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-12-12 15:26:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na ustawienie pojemników PCK na terenie gminy Rąbino LII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-12-12 15:27:49 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świdwin dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego LII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-12-12 15:28:37 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Świdwin dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego LII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-12-12 15:29:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej po terenie gminy Rąbino oraz po terenie gminy Świdwin i Miasta Świdwin LII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-12-12 15:32:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok LII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:04:11 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LIII z dnia 29 grudnia 2022 roku LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:23:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024 LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:25:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:27:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino” LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:30:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:05:18 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:06:11 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-01-30 12:32:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych LIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:02:30 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LIV z dnia 30 stycznia 2023 roku LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:22:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:24:51 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:39:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rąbino środków stanowiących fundusz sołecki w 2024 roku LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:42:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-02-28 14:43:55 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino LV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:05:56 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LV z dnia 28 lutego 2023 roku LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:15:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:19:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2023 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:20:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino” LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:24:08 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator Spółka Akcyjna LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:06:57 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad pkt. 8 - Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie za rok 2022 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:07:59 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:08:43 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:26:06 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-10-30 12:04:00 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LXI z dnia 20 września 2023 roku LXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-10-30 12:25:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 LXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-10-30 12:27:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na terenie Gminy Rąbino w przypadku uzyskania środków zewnętrznych LXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-10-30 12:30:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 12:06:28 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LXII z dnia 30 października 2023 roku LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 13:57:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rąbino i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 14:00:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 14:08:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 14:10:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 14:11:29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 12:09:19 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej po terenie gminy Rąbino oraz po terenie gminy Świdwin i Miasta Świdwin LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 12:09:58 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 14:12:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej po terenie gminy Rąbino oraz po terenie gminy Świdwin i Miasta Świdwin LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LXIII z dnia 15 listopada 2023 roku LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rąbino na rok 2024 LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rąbino na 2024 rok LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2024 LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2024 - 2027 LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-01-11 14:06:39 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LXIV z dnia 22 grudnia 2023 roku LXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-01-11 14:19:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków LXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-01-11 14:25:26 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Rąbino na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji LXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-01-11 14:27:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino LXV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-02-07 12:03:42 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LXV z dnia 11 stycznia 2024 roku LXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-02-07 12:34:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok LXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:05:16 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LXVI z dnia 7 lutego 2024 roku LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:37:26 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:38:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:40:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2024 LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:41:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rąbino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:43:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rąbino do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:44:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Rąbino LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:06:27 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rąbino środków stanowiących fundusz sołecki LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:07:07 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:46:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rąbino środków stanowiących fundusz sołecki LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za