Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Rąbino

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krzysztof Napieraj

Krzysztof Napieraj

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: -

Status: powołany - 25.04.2021

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Opieki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska stała Nr I/5/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-05-20 10:28:43 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXX z dnia 31 marca 2021 r. XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:46:56 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę Rąbino XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:51:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-05-20 10:53:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Rąbinie XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-05-20 10:58:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zgody na odstąpienie przez Wójta od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny nieruchomości XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-05-20 10:59:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-05-20 11:02:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na Uchwałę nr XXXII/155/05 Rady Gminy Rąbino z dn. 10.11.2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:29:58 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:31:34 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 11:03:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 10:30:35 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Połczyn - Zdrój dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-05-20 11:05:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Połczyn - Zdrój dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-08 12:03:31 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXI z dnia 20 maja 2021 r. XXXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-06-08 14:19:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla prac legislacyjnych dotyczących uśrednienia cen wody XXXII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:09:26 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXV z dnia 12 października 2021 r. XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:41:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownie fotowoltaiczne - obręb Paszęcin, dz. Nr 62/3 i 63/4” XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:43:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2021-2023 (aktualizacja) Gmina Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino przeciw
2021-11-25 12:46:52 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:48:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:53:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:55:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz szczegółowych zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:57:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:59:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 13:00:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rąbino XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 13:03:21 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino na lata 2021- 2025 XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:12:47 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:13:38 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 13:06:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-11-25 12:12:02 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino" XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:08:33 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXVII z dnia 9 grudnia 2021 r. XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:25:00 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:26:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027 XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:31:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:38:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:42:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie poparcia dla utworzenia Posterunku Policji w Rąbinie XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:45:11 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:46:56 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Połczyn-Zdrój dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:47:51 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rąbino na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:48:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rąbino na 2022 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 14:01:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 14:05:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027 XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:09:39 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad wypłat diet przysługujących radnym Rady Gminy Rąbino, XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:10:28 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:11:17 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wysokości dopłat do ceny 1m3 usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2021-12-22 13:12:22 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:05:58 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXVIII z dnia 22 grudnia 2021 r. XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:21:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej i pracy podwórkowej XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:23:57 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rąbino do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:27:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:28:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad wypłat diet przysługujących radnym Rady Gminy Rąbino XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:28:57 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:04:00 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do ceny 1m3 usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-01-27 12:04:56 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XXXIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:05:07 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXIX z dnia 27 stycznia 2022 r. XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:20:29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:23:40 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rąbino XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:26:29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:28:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu Gminy Rąbino uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:30:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:07:13 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2021-2023 (aktualizacja) Gmina Rąbino XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:09:23 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie odmowy przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2021-2023 (aktualizacja) Gmina Rąbino XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:10:16 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-02-24 12:32:38 Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie odmowy przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2021-2023 (aktualizacja) Gmina Rąbino XL Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-03-28 12:12:24 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XL z dnia 24 lutego 2022 r. XLI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-03-28 12:26:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rąbino za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury utworzonych przez gminę za I półrocze roku budżetowego XLI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-03-28 12:29:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rąbino środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku XLI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-03-28 12:32:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-03-28 12:39:46 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rąbino XLI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-04-05 13:41:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-04-29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-04-29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2022 XLIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 12:03:43 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLIII z dnia 29 kwietnia 2022 r. XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:03:29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:05:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027 XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:06:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rąbino XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:08:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:09:06 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 12:04:54 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 12:06:05 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-05-31 14:09:56 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 15:05:50 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLIV z dnia 31 maja 2022 r. XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 16:34:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:02:34 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2021 rok XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:04:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:09:01 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Połczyn. XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 15:07:57 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 15:08:56 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022 – 2027 XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 15:10:21 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 15:09:27 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej po terenie gminy Rąbino XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:11:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:12:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022 – 2027 XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-06-24 17:13:49 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej po terenie gminy Rąbino XLV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:04:04 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLVI z dnia 20 lipca 2022 r. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:43:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rąbino na rok szkolny 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:51:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:52:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino. XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:06:45 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2024 - 2026 Gmina Rąbino XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-08-31 14:07:26 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach XLVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:26:33 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLVII z dnia 31 sierpnia 2022 r. XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:29:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia radnych do Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Gminie Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:30:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:32:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:33:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:34:38 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:38:40 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-09-27 09:39:45 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027 XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-11-09 12:03:31 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLIX z dnia 24 października 2022 r. L Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-11-09 12:35:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego L Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-11-09 12:53:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości L Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-11-09 12:58:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 L Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-11-09 12:59:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania L Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-11-09 13:01:34 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino” L Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-11-09 13:06:51 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2024 - 2026 Gmina Rąbino L Sesja Rady Gminy Rąbino za
2022-12-12 15:07:05 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr L z dnia 9 listopada 2022 r. LII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-12-12 15:25:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę Rąbino LII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-12-12 15:26:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na ustawienie pojemników PCK na terenie gminy Rąbino LII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-12-12 15:27:49 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świdwin dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego LII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-12-12 15:28:37 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Świdwin dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego LII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-12-12 15:29:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej po terenie gminy Rąbino oraz po terenie gminy Świdwin i Miasta Świdwin LII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2022-12-12 15:32:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok LII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:05:56 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LV z dnia 28 lutego 2023 roku LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:15:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:19:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2023 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:20:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino” LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:24:08 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator Spółka Akcyjna LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:06:57 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad pkt. 8 - Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie za rok 2022 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:07:59 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 12:08:43 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-03-28 13:26:06 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027 LVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-04-26 14:05:02 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LVI z dnia 28 marca 2023 roku LVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-04-26 14:46:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-04-26 14:48:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino LVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 14:03:25 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LVII z dnia 26 kwietnia 2023 roku LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:17:34 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:18:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Połczyn LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:20:55 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-05-24 15:21:57 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 12:06:51 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LVIII z dnia 24 maja 2023 roku LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 12:58:11 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 13:29:39 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2022 LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 13:31:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 13:46:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 13:48:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023 – 2027 LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 12:08:20 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rąbino LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 12:09:11 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-06-21 13:53:01 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rąbino LIX Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 12:04:41 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LX z dnia 10 sierpnia 2023 roku LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:04:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:10:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:12:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej w Gminie Rąbino LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:13:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na rzecz Spółki EE Liskowo Sp. z o.o. LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-09-20 13:14:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino LXI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 12:06:28 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LXII z dnia 30 października 2023 roku LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 13:57:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rąbino i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 14:00:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 14:08:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 14:10:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 14:11:29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 12:09:19 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej po terenie gminy Rąbino oraz po terenie gminy Świdwin i Miasta Świdwin LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 12:09:58 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-11-15 14:12:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej po terenie gminy Rąbino oraz po terenie gminy Świdwin i Miasta Świdwin LXIII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LXIII z dnia 15 listopada 2023 roku LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rąbino na rok 2024 LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rąbino na 2024 rok LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2024 LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2024 - 2027 LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2023-12-22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna LXIV Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-02-07 12:03:42 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LXV z dnia 11 stycznia 2024 roku LXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-02-07 12:34:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok LXVI Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:05:16 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LXVI z dnia 7 lutego 2024 roku LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:37:26 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:38:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:40:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2024 LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:41:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rąbino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:43:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rąbino do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:44:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Rąbino LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:06:27 Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rąbino środków stanowiących fundusz sołecki LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:07:07 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-03-21 12:46:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rąbino środków stanowiących fundusz sołecki LXVII Sesja Rady Gminy Rąbino za