Przejdź do treści

III Sesja Rady Gminy Rąbino

Data posiedzenia
25-06-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Sala w Pałacu w Rąbinie; Rąbino 85; 78-331 Rąbino

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie sesji
 • 2. Stwierdzenie quorum
 • 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 • 4. Informacja z działalności Rady Gminy między sesjami
 • 5. Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami
 • 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok
 • 7. Informacja Dyrektorów Szkół - podsumowanie roku szkolnego 2023/2024
 • 8. Trybuna obywatelska
 • 9. Raport o stanie Gminy Rąbino za 2023 rok
  • 9a. Debata nad raportem
  • 9b. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino
 • 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2023 rok
  • 10a. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: przedłożonego przez Wójta Gminy Rąbino sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok
  • 10b. Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Rąbino w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
  • 10c. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rąbino
  • 10d. Dyskusja
  • 10e. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2023 rok
  • 10f. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023
 • 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • 11a. Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2024 rok
  • 11b. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2024 - 2027
 • 12. Wolne wnioski radnych
 • 13. Sprawy bieżące
 • 14. Zamknięcie sesji